^^

Friday, 10 May 2013

Assalamualaikum sahabat2......moga perkongsian ilmu ini bermanfaat untuk kita semua

PROSES TERJEMAHAN

Penterjemahan dilakukan adalah untuk menterjemah makna teks sumber dan bukannya menterjemahkan bentuk bahasa teks sumber ke dalam bahasa sasaran. Penterjemahan seharusnya fokus kepada makna. Dari segi prosesnya, penterjemahan dimulakan dengan pentafsiran makna dan diakhiri dengan pengalihan makna ke dalam bahasa sasaran. Proses penterjemahan yang lebih terpeinci adalah seperti berikut:

Menterjemah kata

Kata-kata teks sumber harus ditafsir menurut konteks ayat kerana kata dalam sesuatu bahasa mungkin mempunyai lebih dari satu makna. Selepas sudah mengenal pasti makna kata-kata teks sumber, maka penterjemah harus mencari kata bahasa sasaran yang sepadan dengan makna kata itu. Kata yang dicari itu seharusnya mempunyai makna yang terdekat dengan istilah yang diterjemahkan.

Satu masalah umum yang sentiasa dihadapi oleh penterjemah ialah tiada kata-kata bahasa sasaran yang sepadan dengan bahasa sumber. Maka masalah ini harus diselesaikan melalui cara seperti berikut:

•Memadankan perkataan bahasa sumber dengan serangkai kata bahasa sasaran.

•Memadankan perkataan bahasa sumber dengan perkataan ciptaan penterjemah.

•Mengambil terus perkataan bahasa sumber ke dalam teks terjemahan dengan mengubahsuai sebutan/ejaannya menurut ciri-ciri fonologi bahasa sasaran

Menterjemah Ungkapan

Dalam mentafsir makna teks sumber, penterjemah juga harus mentafsir makna pada peringkat ungkapan, yakni peringkat frasa. Ini bermaksud penterjemah akan menterjemah satu frasa demi satu frasa. Ini adalah kerana ungkapan ini mungkin akan membawa maksud kiasan dan dengan itu kita tidak boleh mentafsir makna ungkapan berkenaan berdasarkan makna kata-kata yang membentuknya. Contohnya, ungkapan ”panjang tangan” tidak boleh diterjemahkan sebagai ”long handed”, kerana dalam bahasa Melayu ”panjang tangan” membawa makna kiasan ”suka mencuri”. Perkataan ”breadwinner” dalam bahasa Inggeris tidak boleh diterjemahkan secara literal atau harfiah kerana maksudnya ”pencari nafkah” dan bukannya ”pemenang roti”. Ini memerlukan kefahaman tentang budaya asing.

Menterjemah Ayat

 
Dalam menterjemahkan ayat, unsur makna dalam ayat teks asal boleh dipindah ke dalam sebuah ayat bahasa sasaran, ataupun ke dalam beberapa ayat bahasa sasaran. Ini bermaksud satu ayat daripada teks asal tidak semestinya dipindah dengan satu ayat teks sasaran, tetapi boleh dipindahkan dengan beberapa ayat teks sasaran.

Tindakan satu ayat kepada banyak ayat dalam penterjemahan adalah supaya ayat yang dihasilkan daripada penterjemahan tidak terlalu panjang sehingga menyusahkan pemahaman para pembaca. Dalam keadaan tertentu, ayat dalam teks asal mungkin terlalu panjang dan sekiranya diterjemahkan terus ke dalam satu ayat maka ayat itu akan menghasilkan kesan yang buruk.
~siti norhamisah md desa~